Skip to main content

Efter VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av B-aktier som avslutades den 14 mars 2023 uppstod flaggningsskyldighet för en av de större aktieägarna i bolaget, CTO Toni Speidel privat och genom det helägda bolaget PID Product Implementation and Development AB (”PID”). Genom emissionen nyemitterades 2 265 300 B-aktier.

Toni Speidel privat och tillsammans med det helägda bolaget PIDs innehav i VibroSense uppgick före emissionen till 391 840 A-aktier och 3 435 443 B-aktier (38,5 procent av röster och 25,5 procent av kapital). Efter emissionen uppgår innehavet i VibroSense till 391 840 A-aktier och 3 453 811 B-aktier (34,4 procent av röster och 22,1 procent av kapital).

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet efter transaktionen underskrider 25 % av aktiekapitalet för Toni Speidel.

Förändringen i antal aktier är relaterad till den nyligen genomförda företrädes-emissionen i Bolaget. Utfallet av företrädesemissionen har offentliggjorts genom separat pressmeddelande den 15 mars 2023.

Kontakt VibroSense Dynamics AB
Hans Wallin, VD
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.se
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.