Skip to main content

Investors

Särskild investerarinfo

Investerarinfo

Kallelse till Årsstämma
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org. nr. 556669-2223, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 16.30 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 oktober 2019, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 3 oktober 2019 skriftligen till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-88 026 eller per e-post info@vibrosense.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 3 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.vibrosense.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Fullständiga underlag kan laddas ner på länkarna nedan:

Kallelse till Årsstämman
Fullständiga  beslutsunderlag
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2018-2019

 

The share

The VibroSense Dynamics share is listed on the Spotlight Stock Market since (May 4, 2015) under the short name (VSD B) and is traded via banks and stockbrokers.

There are currently 12,302,009 shares in the company, of which 448,840 A shares and 11,853,169 B shares. The A shares are not listed for trading. An A share has 10 votes and one B share has one vote.

Financial calendar

Future financial reports.

Date Report

Financial reports

Annual reports, prospectus etc.

Interim reports

Date Report
-
-
-

Board

Axel Sjöblad
Styrelseordförande

[English translation is coming soon.] Axel Sjöblad är civilekonom med en Executive MBA från handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare innehaft VD-poster i BioGaia AB, Getinge Sverige AB samt Gambro Lundia AB med ansvar för dotterbolag med verksamhet i ett antal europeiska länder. Med Axel Sjöblad i styrelsen tillförs bolaget gedigna kunskaper och erfarenheter inom marknadsföring och försäljning.

Andra pågående väsentliga uppdrag: VD SenzaGen
Aktieinnehav: 75 572 B-aktier, via bolag
 

Fredrik Westman
Styrelseledamot

[English translation is coming soon.] Fredrik Westman är utbildad inom statsvetenskap samt historia och har bred erfarenhet inom strategisk B2B-kommunikation, med fokus på komplexa marknader som exempelvis IT, medicinteknik och cleantech. Fredrik har ett förflutet som VD på OptiFreeze AB och han har tidigare arbetat med intern och extern kommunikation i Sveriges riksdag och drivit PR-företag i både Stockholm och Skåne. Fredrik är VD för MedicPen AB som är noterat på Spotlight Stock Market. Fredrik fokusområden är strategisk och finansiell kommunikation samt marknadsföring.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Håkull Communication AB (ledamot/VD).
Aktieinnehav: 13 520 A- samt 191 080 B-aktier (gm bolag)
 

Toni Speidel
Styrelseledamot

[English translation is coming soon.] Toni Speidel är civilingenjör inom teknisk fysik vid Lunds universitet och en av medgrundarna och tillika VD i  VibroSense. Speidel har mer än 30 års erfarenhet av teknikutveckling och marknadsföring. Toni har tidigare utvecklat teknisk utrustning, från konsumentprodukter till datakommunikation och medicinteknisk utrustning. Speidel har de senaste 20 åren drivit ett eget konsultbolag där han utvecklat ett brett kontaktnät med erfarna konsulter och underleverantörer.

Andra pågående väsentliga uppdrag: PID Product Implementation & Development AB (Ordförande/VD)
Aktieinnehav: 373 320 A- samt 3 355 519  B-aktier, via bolag

Mozhgan Dorkhan
Styrelseledamot

[English translation is coming soon.] Mozhgan  Dorkhan,  född  1970,  är  docent  i  endokrinologi  och har  varit  verksam  vid  Skånes Universitetssjukhus i mer än 10 år där hon bedrivit kliniska forskningsstudier kring typ 2 diabetes. Sedan 2012 har Mozhgan jobbat inom större diabetesföretag i roller som medicinsk rådgivare, medicinsk chef och senaste tre åren som Global medicinsk direktör på Novo Nordisk A/S. Mozhgan har nyligen startat arbetet som Chief Scientific Officer på Smartfish AS i Lund.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Inga

Håkan Petersson
Styrelseledamot

[English translation is coming soon.] Håkan Petersson, född 1960, har mer än 20 års erfarenhet av ledning, försäljning, marknadsföring och affärsutveckling på internationell nivå inom Life-Science industrin. Håkan arbetar för närvarande som VD på medicinteknikbolaget Alteco Medical AB med säte i Lund. Tidigare erfarenheter omfattar ledande befattningar såsom Area Director på Gambro med ansvar för bolagets verksamhet i Östeuropa, Sales&Marketing Director på Probi AB och Försäljningschef på Mediplast AB. Håkan har ett brett internationellt kontaktnät inom branschen.

Andra pågående väsentliga uppdrag: VD på Alteco Medical
 

Göran Lundborg
Styrelsesuppleant

[English translation is coming soon.] Göran Lundborg är läkare, Med. Dr. och Professor emeritus i handkirurgi. Göran är medgrundare till VibroSense Dynamics. Under åren 1988- 2010 var han ansvarig för avdelningen för handkirurgi vid universitetssjukhuset i Malmö. Förutom ansvarig för utbildning av medicinstudenter och kliniskt arbete bedrev Göran omfattande forskning inom nerv- och vibrationsskador med fokus på diagnostik och behandling. 

Andra pågående väsentliga uppdrag: Inga.
Aktieinnehav: 62 000 A- samt 522 406 B-aktier
 

Patents and trademarks

VibroSense Dynamics has patent on central parts in the VibroSense Meter system that concerns the accuracy and precision of the method. Currently, there are approved and registered patents in Sweden, Japan, China, the EU, India and Brazil.

The brand "VibroSense Meter" is approved and registered in Sweden in 2005 and within the EU in 2007.

In addition to the patent, the company also has a registered design protection, which means that no one is allowed to design an instrument similar to VibroSense Dynamics. With the design protection, the company's unique design on the VibroSense Meter II instrument (VSM II) has gained even stronger IP protection. The design of VSM II is based on extensive information received from users, i.e. doctors, researchers and nurses, which have been considered in the development of the device. Currently, the VibroSense Meter II design is protected EU, Japan, China and a pending application in the US.

The company has a unique knowledge of the measurement of vibration perception thresholds in a reproducible manner. A variety of variables can adversely affect the measurement result, but these are moderated automatically by the instrument.

The Company owns all rights to the age-matched reference data against which all measurements are compared. This information is not available outside the company.