Skip to main content

VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av Bolagets styrelse den 9 februari 2023 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av B-aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättnings-emissionen är, genom förhandlingar med garanterna, fastställd till 5,76 SEK per B-aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen lämnade ett antal externa investerare garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattades till cirka 45 procent av bottengarantier samt till cirka 15 procent av toppgarantier. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts hade garanterna möjlighet att välja mellan att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter, motsvarande 11 procent på utställd bottengaranti respektive 15 procent på utställd toppgaranti, eller i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget, motsvarande 14 procent på utställd bottengaranti respektive 18 procent på utställd toppgaranti. 

Med anledning av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 6 oktober 2022, beslutat om Ersättningsemissionen. Sammanlagt har 15 623 nya B-aktier tecknats av och tilldelats de garanter som valt att erhålla del av garantiersättningen i B-aktier. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 5,76 SEK per B-aktie genom förhandlingar med garanterna. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Totalt kvittas 89 988,48 SEK till två garanter. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av B-aktier kommer i stället att erhålla kontant belopp motsvarande 11 procent av det garanterade beloppet till respektive garantiåtagande som ställts ut inom ramen för bottengarantin, samt 15 procent av det garanterade beloppet till respektive garantiåtagande som ställts ut inom ramen för toppgarantin. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 1,2 MSEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av B-aktier i stället för genom kontant utbetalning.    

Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom Ersättningsemissionen ökar aktiekapitalet med 1 562,30 SEK, från 1 736 730,90 SEK till 1 738 293,20 SEK. Antalet aktier ökar med 15 623 B-aktier, från totalt 17 367 309 aktier varav 448 840 A-aktier och 16 918 469 B-aktier, till totalt 17 382 932 aktier varav 448 840 A-aktier och 16 934 092 B-aktier. Antalet röster ökar med 15 623 röster från 21 406 869 röster till 21 442 492 röster. Ersättningsemissionen medför en utspädningseffekt uppgående till cirka 0,07 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,09 procent av rösterna (beräknat som antalet nya aktier och röster till följd av Ersättningsemissionen dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen).

Rådgivare
In samband med Ersättningsemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Telefon: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.se
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandum, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepappers-lagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.