Skip to main content

VibroSense Dynamics har satt nya mål för bolagets verksamhet i samband med den nyligen kommunicerade Företrädesemissionen. Vid fulltecknad emission beräknas emissionslikviden räcka för att Bolaget ska nå ”break-even” under 2025.

I samband med den pågående Företrädesemissionen har ledningen och styrelsen för VibroSense uppdaterat Bolagets affärsplan för den kommande femårsperioden. Affärsplanen med finansiella målsättningar och övergripande affärsmål kommuniceras till marknaden i sammandrag. Målsättningarna gäller under förutsättning att den pågående företrädesemissionen blir fulltecknad.

Finansiella mål - Estimerad omsättning och EBIT:

(MSEK) Omsättning       EBIT
2022/23             2,0 - 2,2              neg.
2023/24             5,0 - 5,2              neg.
2024/25             20,0 - 22,0         0 (break-even)
2025/26             32,0 - 35,0         6,7 - 7,3
2026/27             60,0 - 65,0         31,6 - 34,2

Av ovanstående omsättning utgör befintlig order från Kina drygt 40 MSEK (3,8 MEUR) givet att produkten erhåller regulatoriskt godkännande i Kina 2023. Dessa intäkter kommer att kapitaliseras under perioden 2024-2027. För 2023/24 har Bolaget som målsättning att sälja cirka 35 enheter á 145 000 SEK, vilket skulle generera ca 5 MSEK i nettoomsättning för helåret. Vidare ser Bolaget en kraftig försäljningsökning under 2024/25 drivet av försäljning i Kina, Tyskland och Sverige. Återkommande försäljning i form av Licens- och hyresintäkter beräknas till ca 25% från 2025. Bruttomarginalen för VibroSense Meter® II förväntas ligga över 70% under de kommande åren, med potential att kunna förbättras ytterligare.

Övergripande affärsmål:

VibroSense Dynamics vision: ”The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”.

Etablera försäljning av Diabetes Foot Screening med reimbursement under 2023 i Tyskland och acceptans för klinisk användning i Sverige istället för befintliga instrument inom svensk sjukvård (single entry examination). Regulatoriskt godkännande i Kina för VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening före utgången av 2023. Försäljningsstart i Kina under första kvartalet 2024.

”Vi har alltid varit tydliga med att vår målsättning är att det vi kommunicerar till marknaden och våra aktieägare ska uppfattas som trovärdigt. Bolaget utvärderar kontinuerligt nya möjligheter och målsättningarna ovan ska ses som en ”baseline”. Vår affärsplan är väl underbyggd med tydliga prioriteringar och milestones för att vi ska kunna nå de mål vi nu kommunicerar. Vi arbetar hårt och kontinuerligt efter en tydlig plan och vi tror på de mål vi satt upp. Kommunikationen av dessa är en del av vår långsiktiga strategi och givetvis är det även vår förhoppning att våra aktieägare ser det som positivt”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.