Skip to main content

På den vetenskapliga kongressen Humanschwingungen i Würzburg i Tyskland presenterades den 1 oktober 2020 resultatet från en pilotstudie i vilken bolagets produkt VibroSense Meter® II använts. Målsättningen med studien var att undersöka korttidseffekter vid exponering av vibrationer i hand-arm. Resultatet visade på en kraftig påverkan i form av nedsatt känsel uppmätt med bolagets instrument. Underlaget ska ligga till grund för nya rekommendationer för hälsokontroller av vibrationsexponerad personal i Tyskland.

Den genomförda studien presenterades av läkaren Alexandra Corominas från Institutet för Arbets- och Miljömedicin vid Lübecks Universitetssjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health). Resultatet visade på en kraftig försämring av känseln i fingrarna på höga frekvenser efter att försökspersonerna hade exponerats för kontrollerade lågfrekventa vibrationer i hand och arm. Som en följd av resultatet har kliniken startat en större studie för att kunna ta fram rekommendationer och riktlinjer för regelbundna hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare i Tyskland.
 

  • Resultatet från den genomförda studien är mycket intressant för VibroSense. Inte minst med tanke på att vårt instrument VibroSense Meter® II har fungerat som ett starkt stöd för att påvisa korttidseffekter som en följd av vibrationsexponering. Med vår nya applikation HAVS Screening har vi ett mycket gynnsamt utgångsläge och min förhoppning är att man kommer föreslå att vår VibroSense Meter® II ska ingå som ett centralt verktyg i de nya riktlinjerna, säger Toni Speidel, utvecklings- och forskningschef på VibroSense Dynamics AB.

Om vibrationsskador i Tyskland
Enligt en uppskattning i ”European Risk Observatory Report” exponeras ca 12 % av alla arbetstagare i Tyskland för vibrationer mer är 2 timmar per dag. Kunskapen om hur man kan undvika och förebygga skadorna är fortfarande begränsad. 

Institutet för Arbets- och Miljömedicin vid LIOH satsar nu på att ta reda på vilka diagnostikmetoder som kan användas för att tidigt identifiera personer i riskzonen. LIOH fokuserar på att hitta metoder för prevention som bygger på vetenskaplig evidens med utgångspunkt från regelbundna hälsokontroller, så kallad Screening.

 

Kontakt
Toni Speidel, CTO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Attachment