Skip to main content

VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 september årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av Antonio Speidel, Mozhgan Dorkhan, Håkan Petersson och Pontus Rehn till styrelseledamöter. Dessutom omvaldes Göran Lundborg till styrelsesuppleant. Håkan Petersson valdes till ny styrelseordförande. Styrelseledamoten Axel Sjöblad avböjde omval.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med aktieägares förslag, att välja Baker Tilly MLT Kommanditbolag till revisionsbolag. Baker Tilly MLT Kommanditbolag har upplyst bolagsstämman om att den auktoriserade revisorn David Eskilsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Johan Kling avgår som Bolagets revisionsbolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med aktieägares förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med aktieägares förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2023 antalet utestående aktier. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.